Lịch sử hố ga thông minh

Năm 2022
Năm 2020
Năm 2018 - 2019Phiên bản thứ 7

Cục Bản quyền tác giả cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Dòng sản phẩm Hố ga nhựa đa dụng chống trào ngược, ngăn mùi và thu gom rác thế hệ 3 ra đời

Năm 2016Phiên bản thứ 6
Năm 2015
Năm 2012 - 2014Phiên bản thứ 5
Năm 2011Phiên bản thứ 4
Năm 2010Phiên bản thứ 3
Năm 2009Phiên bản thứ 2
Năm 2007
Năm 2004Phiên bản đầu tiên