Tờ trình điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công đóng vai trò quan trọng trong việc thẩm định; và giúp các cơ quan nhà nước có cái nhìn tổng quan về những chi tiết mà nhà đầu tư và người đứng đầu công trình mong muốn điều chỉnh. Vậy làm thế nào để có thể tạo nên một tờ trình điều chỉnh, thẩm định, thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công chính xác nhất? Cùng Hố Ga Thông Minh Thuận Thiên khám phá ngay qua bài viết sau đây nhé!

Tờ trình thẩm đinh, thẩm tra, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công
Tờ trình thẩm đinh, thẩm tra, điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công bao gồm những mục cụ thể nào.

Hướng dẫn lập tờ trình điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

(1)Tên công trình: ghi rõ nội dung tên công trình

(2) Cấp công trình: có thể ghi là cấp công trình loại đặc biệt nếu công trình có niên hạn sử dụng trên 100 năm, công trình cấp I nếu niên hạn công trình trên 100 năm; công trình cấp II nếu niên hạn công trình từ 50 đến dưới 100 năm; cấp III nếu niên hạn công trình từ 20 đến dưới 50 năm; công trình cấp IV nếu niên hạn sử dụng công trình dưới 20 năm

(3) Thuộc dự án đầu tư: nội dung này phải ghi theo số quyết định thực hiện dự án đầu tư xây dựng

(4)Tên chủ đầu tư:

(5)Địa điểm xây dựng: Xã… Huyện …Tỉnh

(6)Giá trị dự án xây dựng:Tổng giá trị dự án

(7) Nguồn vốn đầu tư: Từ vốn ngân sách trung ương là bao nhiêu; từ nguồn vốn ODA nếu có bao nhiêu; từ ngân sách nhà nước  bao nhiêu; và từ các nguồn vốn huy động hợp pháp khác bao nhiêu cần ghi rõ

(8)Nhà thầu lập thiết kế và dự toán xây dựng: Công ty hoặc tổ chức (phải có tư cách pháp nhân và hạch toán tài chính độc lập)

(9) Tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng:Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; và các tiêu chuẩn chủ yếu được áp dụng.

(10) Các thông tin khác có liên quan: …..

Mẫu hồ sơ kèm tờ trình tự thực hiện thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình

Thứ nhất về mặt hồ sơ tờ trình điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

Ngoài việc chuẩn bị và thực hiện lập mẫu tờ trình một cách đầy đủ; và chính xác thì chủ đầu tư cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau đây:

– Thuyết minh thiết kế, các bản vẽ thiết kế, các tài liệu khảo sát xây dựng liên quan.

– Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình kèm theo hồ sơ thiết kế cơ sở được phê duyệt; hoặc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình.

– Bản sao hồ sơ về điều kiện năng lực của các chủ nhiệm, chủ trì khảo sát; thiết kế xây dựng công trình (chỉ nộp lần đầu cho Sở Công Thương; đối với tổ chức, cá nhân hành nghề tư vấn đã nộp hồ sơ cho Sở Công Thương trước đó thì không cần nộp lại).

– Văn bản trình thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy; báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu có).

– Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư về sự phù hợp của hồ sơ thiết kế so với quy định hợp đồng.

– Dự toán xây dựng công trình.

– Các văn bản pháp lý khác có liên quan (nếu có).

Bộ hồ sơ cần chuẩn bị: 1 bộ

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành; hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện

Thứ hai, trình tự thực hiện

Bước 1

Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) theo đường bưu điện; hoặc gửi trực tiếp đến Sở Xây dựng hoặc các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Giao thông Vận tải, Sở Nông nghiệp; và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương).

Bước 2

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan chuyên môn về xây dựng, người quyết định đầu tư chủ trì tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình. Trong quá trình thẩm định, cơ quan chủ trì thẩm định được mời tổ chức, cá nhân có chuyên môn, kinh nghiệm phù hợp tham gia thẩm định từng phần thiết kế xây dựng, thiết kế công nghệ, dự toán xây dựng công trình; để phục vụ công tác thẩm định của mình.

Quá trình thẩm tra sau khi trình tờ trình điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng; người quyết định đầu tư được yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức, cá nhân có năng lực phù hợp đã đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng để chủ đầu tư ký kết hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. tờ trình điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

Trường hợp tổ chức, cá nhân tư vấn thẩm tra chưa đăng ký công khai thông tin năng lực hoạt động xây dựng trên Trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng thì phải được cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng chấp thuận bằng văn bản. Tổ chức tư vấn thiết kế không được thực hiện thẩm tra công trình do mình thiết kế.

Trong quá trình thẩm định thiết kế xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm yêu cầu cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ; và nội dung khác theo quy định của pháp luật.

Tờ trình điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công
Mẫu tờ trình sẽ phải được duyệt trong một thời hạn và bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Thời hạn của tờ trình

Thời hạn có văn bản thông báo kết quả thẩm định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định về môi trường, phòng, chống cháy, nổ; và nội dung khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành nhưng không được vượt quá thời gian thẩm tra thiết kế, dự toán xây dựng quy định không vượt quá 20 (hai mươi) ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt; 15 (mười lăm) ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 (mười) ngày đối với các công trình còn lại. Nếu quá thời hạn, các cơ quan, tổ chức liên quan không có văn bản trả lời thì được xem như đã chấp thuận về nội dung thẩm định và chịu trách nhiệm về lĩnh vực quản lý của mình. tờ trình điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định; trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định; để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định.

Thời gian thực hiện thẩm tra tờ trình điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng; để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng. Trong trường hợp dự án đầu tư xây dựng công trình gồm nhiều công trình có loại; và cấp khác nhau thì cơ quan chủ trì tổ chức thực hiện thẩm định là cơ quan có trách nhiệm thực hiện thẩm định đối với công trình, hạng mục công trình chính của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Đối với các công trình bí mật nhà nước, công trình theo lệnh khẩn cấp; và công trình tạm thì việc thẩm định, phê duyệt thiết kế được thực hiện theo quy định riêng. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng do mình thực hiện.

Thứ ba, thời gian thực hiện thẩm định tờ trình điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công

Thời gian thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng; tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ như sau:

a) Không quá 40 (bốn mươi) ngày đối với công trình cấp I, cấp đặc biệt;

b) Không quá 30 (ba mươi) ngày đối với công trình cấp II và cấp III;

c) Không quá 20 (hai mươi) ngày đối với các công trình còn lại.

Tổng kết

Hy vọng những thông tin mà Hố Ga Thông Minh Thuận Thiên vừa chia sẻ sẽ giúp cho các nhà đầu tư; và chủ công trình có thêm được những kiến thức bổ ích liên quan đến tờ trình điểu chỉnh, phê duyệt và quá trình thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công xây dựng.

Hố Ga Thông Minh Thuận Thiên, chuyên thi công xây dựng các công trình kiến trúc tiêu biểu. Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình, giá thành hợp lý; chúng tôi luôn tự hào là đơn vị thi công chất lượng nhất hiện nay. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn nhé!