CÔNG TY CP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

THUẬN THIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–

 

Số: 01/TB – HĐQT/2022

         TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

 

Kính gửi : Quý cổ đông

 

 • Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
 • Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thuận Thiên

 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Thuận Thiên xin kính mời Quý cổ đông đến dự họp Đại Hội đồng cổ đông của Công ty năm 2022 :

 1. Thời gian: 8h30 – 11h sáng ngày thứ 7 (28/05/2022).
 2. Địa điểm: phòng họp công ty số 153 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình
 3. Điều kiện tham dự :
 4. Nội dung cuộc họp:
 • Thông qua báo cáo SXKD và tài chính năm 2021, Kế hoạch năm 2022 và một số điều chỉnh – định hướng.
 • Thủ tục thông qua cổ đông mới (ông Châu Tiêu Thức) theo kế hoạch bổ sung vốn đã được ĐHĐCĐ ngày … thông qua, cổ đông rút vốn và người thay thế và Danh sách cổ đông hiện hữu.
 • Bầu thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2022 – 2027 – Bầu Chủ tịch HĐQT
 • Thông qua một số sửa đổi điều lệ.
 • Chủ trương mở rộng công ty : nâng cấp chuyên môn ngành nghề, kêu gọi bổ sung vốn và cổ đông mới.

 

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp được thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

 

 

Thân Thế Hào